OM SMÅLANDSGÅRDAR

Smålandsgårdar startade som ett projekt 1979 och blev då ett slagkraftigt alternativ till institutionsvård. De första klienterna i verksamheten kom från kriminalvården och var vuxna. Sedan mitten av 1990-talet har verksamheten utökats och tar även emot barn, ungdomar, unga vuxna samt vuxna. Sedan starten har över 900 klienter bott i våra familjehem. Smålandsgårdar är en religiöst och politiskt obunden samt icke vinstdrivande stiftelse vilket innebär att alla ekonomiska intäkter omsätts i verksamheten.

Våra familjehem är belägna i hela södra Sverige och många av dessa har lång erfarenhet av att vara familjehem. Vi har familjer som bor i stad, lantligt, i lägenhet, i villa eller på gård. De får kontinuerligt handledning, stöd och utbildning. Våra familjehem grundutbildas med ”Ett hem att växa i” men många av dem har även gått föräldrautbildningen STRATEGI.

Alla våra anställda har, för arbetet, relevant högskoleutbildning. Därutöver har våra familjehemskonsulenter annan adekvat fortbildning inriktad på rollen som familjehemskonsulent samt handledning av familjehem. Vi har kontor både i Växjö, Ängelholm och Borås. Genom vår jour är vi tillgängliga dygnet runt för våra familjehem.

Vi värdesätter kvalitet före kvantitet vilket gör att vi har möjlighet till ett nära samarbete med familjehemmen med tät kontakt, besök och hög tillgänglighet även utanför kontorstid.

Vår teori och metod

Vi bedriver konsulentstödd familjehemsvård som vilar på kognitiv och systemteoretisk basis där vi arbetar med samspelet mellan känsla – tanke – handling. Vi handleder utifrån KASAM (Känsla Av Sammanhang) och har det salutogena perspektivet som grund för klientens familjehemsplacering, vilket innebär att man tar sin utgångspunkt utifrån hälsofrämjande faktorer. KASAM-teorin bygger på begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet uttrycker ”jag vet”, hanterbarhet ”jag kan” samt meningsfullhet ”jag vill”.

Centralt i Smålandsgårdars verksamhet är den miljöterapi som skapas när en klient är delaktig i en familjs vardag. Familjen blir till en trygg bas för de klienter som bor hos dem. Familjemiljön är utformat för att vara JAG-stärkande och präglad av ett utvecklande av de resurser som varje klient besitter. Inom vår verksamhet finns en tydlighet i tanke, struktur och syfte, i relation till klienten, som tjänar till ett ökat välbefinnande och social interaktion med dennes omvärld.

Våra familjehem står för engagemang, förtroende och tydlighet samt fungerar som goda förebilder i vardagslivet. Den enskildes trygghet, delaktighet och integritet står i centrum. Utifrån klient och familjehem fokuserar vi på samspelet mellan känsla-tanke-handling, vi utgår ifrån att individen utvecklas och förändras i samspel med andra människor och omgivningsfaktorer. Genom att skapa en trygg bas ger vi en väg till förändring och utveckling mot en ökad förmåga för ett självständigt liv. Vår målsättning är att stärka individens egna resurser och förmågor genom att öka självinsikten och motverka/minska de stress- och sårbarhetsfaktorer som finns hos individen. Familjehemmen erbjuder en trygg, drogfri miljö med möjlighet till social träning, känslomässig utveckling och personlig förändring. Familjerna har ett respektfullt och tydligt förhållningssätt gentemot den placerade och dess nätverk.


Vi strävar efter en strukturerad vardag för klienten med någon form av sysselsättning och/eller skola. Vi uppmuntrar en aktiv fritid där familjerna tillsammans med klienten är aktiv inom olika områden som musik, idrott, konst/kreativt skapande och natur. Därutöver erbjuds klienten externa resurser utformat efter dennes individuella behov som exempelvis samtalsterapi. Alla insatser syftar till att förbereda individen till ett så självständigt liv som möjligt efter en familjehemsplacering. Stöd, handledning och vägledning till familjehemmen sker utifrån KASAM med genomförandeplan och vårdplan som utgångspunkt.

Smålandsgårdar utgår från en fasindelning i varje enskilt ärende. Syftet är att tydliggöra processen, mål och delmål, för såväl klient, familjehem, nätverk som uppdragsgivare. Modellen bygger på ett kognitivt arbetssätt där varje fas är ett specifikt moment i placeringen och dess syfte och huvudmål är att stödja klienten i relation till uppdraget.

Sten Yngvesson (ordförande) – Har arbetat som chef på pensionsmyndigheten i Växjö.

Gunbritt Öhlén (vice ordförande) – Har arbetat som chef för kommunförbundet Kronobergs län samt som socialsekreterare.

Kulla Persson Kraft – Har lång erfarenhet av socialt arbete – handläggning, ledarskap och samverkan – i kommuner, inom regionförbund och nu på Linnéuniversitetet.

Johan Pyrell (verksamhetschef) – Har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2010.

Torbjörn Falk – Har arbetet som VD & marknadschef i mediebranschen sedan 1991. 

TILLSTÅND genom IVO – Smålandsgårdar har sedan december 2017 tillståndsbevis från inspektionen för vård och omsorg, IVO utfärdat för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

CERTIFIERING – Smålandsgårdar är sedan 2015 certifierade och uppnådde vid den senaste stickprovskontrollen 104 poäng av 105 möjliga poäng och bedömdes väl uppnå RFF:s ställda krav för certifiering.  

Läs mer om Certifieringen här

SSIL – KVALITETSINDEX – våra vuxna placerade utvärderas två gånger om året genom att placerande handläggare får svara på ett antal frågor som därefter sammanställs. Resultatet mynnar ut i ett kvalitetsindex som jämför med andra, liknande, organisationer i landet.  

Läs mer om Rapport 240426  här

INFOSOC – Våra placeringar utvärderas var sjätte månad samt vid avslut genom att familjehem, placerad och placerande handläggare får svara på ett antal frågor gällande bland annat bemötande, samarbete och övriga insatser. Resultatet analyseras och ligger som underlag vid förbättringsarbet.

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020