För dig som vill bli Familjehem

Familjehemmen är det centrala i vår verksamhet där klienten är vårt gemensamma fokus!

Att bli familjehem

Att vara familjehem innebär att man tar emot en annan individ för att bo i sitt hem som en del av familjen under kortare eller längre period. Det kan vara barn/ungdomar med egna problem eller med problem hemifrån eller vuxna med egna problem i form av exempelvis missbruk. Vilka man tar emot beror på vad man tror man är bäst lämpad för. Som familjehem hos oss får man kontinuerlig handledning, vägledning och stöd av våra familjehemskonsulenter samt utbildning. Du har tillgång till en familjehemskonsulent dygnet runt genom jourtelefon.

Genom att vara familjehem kan du göra verklig skillnad för ett barn eller vuxen. Det behövs ingen speciell utbildning utan du investerar din tid och ditt engagemang för att göra skillnad i någon annans liv.

Vi söker familjer som är trygga, stabila och känner att de har tid och engagemang, gott om tålamod och är beredda att dela barnen och ungdomarna med deras föräldrar. Familjer med en eller två vuxna som kan visa kärlek och vara trygga stöttepelare för barn, unga och vuxna som behöver stöd.

  • Du skall ha fyllt 25 år och ha en stabil social situation.
  • Du ska ha ordnad ekonomi med en fast inkomst utöver ett ev. uppdrag som familjehem.
  • Vi inhämtar registerutdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregister, försäkringskasseregister, Kronofogdemyndighetens- samt Transportstyrelsens register.
  • Du/Ni skall ha en god samarbetsförmåga med både myndigheter så som skola, BUP men också kunna samarbeta med biologiska föräldrar eller nätverk runt den placerade. När det gäller vuxna kan det också handla om att bidra till och underlätta umgänge med biologiska barn.
  • Ni skall ha plats för ytterligare någon i er familj. Det skall finnas ett ledigt rum eller ett brevidboende som är avsett för den placerade.

Vår utredningsprocess följer Socialstyrelsens riktlinjer gällande trygg och säker vård.

1. När du/ni kontaktar oss med önskan om att bli familjehem informerar vi om Smålandsgårdar samt vad det innebär att vara familjehem i stort och familjehem hos oss. Vi vill gärna att ni berättar lite om er själva och om eventuell familj, vilka ni är, var ni bor och varför ni vill bli familjehem. Vill ni gå vidare i processen mot att bli familjehem följer nästa steg.

2. Vi skickar ut Screeningsformuläret BRA-fam som ingår i ett steg i utredningsprocessen. Detta formulär ska ni vuxna besvara var för sig.
Vi begär även in registerutdrag avseende samtliga familjemedlemmar boende i hemmet, över 15 år. Dessa utdrag är från Polisens belastnings- & misstankeregister, socialregister, utdrag från Kronofogden och Försäkringskassan samt från Transportstyrelsen register.
Utdrag från socialregister begärs in från de kommuner som man ev. bott i de senaste fem åren. Utdrag från socialregister begärs även in för familjens barn som är under 15 år. Alla register ska vara aktuella. Vi tar även referenser på er vuxna, därför efterfrågar vi namn och telefon till personer som har god kännedom om er så som ert sociala nätverk, chef, arbetskamrat, skol- och /eller förskolepersonal eller liknande. Har ni haft uppdrag som familjehem sen tidigare kommer referenser även att tas från dessa uppdragsgivare. Framkommer det genom registerutdrag, referenser eller Bra-fam händelser eller frågetecken i er bakgrund, för vi en dialog med er kring detta. Är händelsen av allvarligare art kan utredningen avbrytas.

3. Vi gör nu ett hembesök där vi träffas hemma hos er för första gången. Vi vill gärna titta närmare på hur ni bor, både inne och ute. Hela familjen inklusive hemmaboende barn får gärna vara hemma vid detta besök. Det är viktigt att även barnen får komma till tals om det nya åtagandet att bli familjehem. Vi pratar lite djupare om vad det innebär att vara familjehem och vilken kategori av placerad som ni tänker och som vi anser lämpligt. Vi
lämnar även information om ersättning och våra rutiner. Efter detta besök kan ni behöva tid för eftertanke och reflektion, vill ni gå vidare i utredningen följer nästa steg.

4. Hembesök med djupintervju. Nu följer den stora intervjun som alla måste genomföra för att bli familjehem. Detta besök kan ta mellan fyra och sex timmar. Vi ställer ett antal frågor ur ett strukturerat frågeformulär. Frågorna behandlar bland annat er uppväxt och bakgrund,
utbildning och arbete, boende och nuvarande situation, er relation samt hälsa. Stor fokus läggs på era styrkor, sårbarhet samt er föräldraförmåga och samarbetsförmåga med bland annat myndigheter. En del av intervjun görs i enskilda samtal med var och en av er.

5. Nu sammanställer vi allt material i ett dokument som kallas utredning, förhandsbedömning. Det kan bli aktuellt att återigen ta referenser så vi kan behöva begära in nya referenser. När vi är färdiga med dokumentet sker en tolkning av det era styrkor/sårbarhet samt skydds- och riskfaktorer. Både vi och ni kan fortfarande avbryta processen mot att ni ska bli familjehem.

6. Återgivande av utredning. Detta är sista stegen i utredningsprocessen och när detta steg genomförs har ni blivit godkända som familjehem i Smålandsgårdar. Någon från oss kommer hem till er för att delge er utredningen, vi går igenom den för att säkerställa att vi uppfattat allt på rätt sätt.

7. Vad händer nu? Ni är nu klara att ta emot en placerad enligt vad vi tillsammans har kommit fram till är en lämplig kategori. Ni kommer att bli uppringda av oss så fort vi fått en förfrågan om placering som vi anser matcha er och er familj.

Våra familjehem får en fantastisk möjlighet att hjälpa till och försöka göra skillnad för ett barn eller en vuxen som hamnat snett på något sätt, att hjälpa någon hemma i sitt eget hem är tufft och kräver en hel del, men man kan också få otroligt mycket tillbaka. Att få se någon som kanske inte haft det så lätt i livet få en andra chans kan vara en fantastisk upplevelse, du har skapat möjligheten till en positiv förändring för en annan människa.

Våra familjehem får ersättning i form av en arvodesdel, som beskattas som inkomst av tjänst, samt en omkostnadsdel som är skattefri och avsedd att täcka de faktiska kostnader som en placering medför för familjen. Arvodet överstiger normalt SKR: rekommendationer medan omkostnaderna följer SKR:s rekommendationer. Arvodet är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension eller rätt till A-kassa. Uppdraget berättigar inte heller till semesterlön eller semesterersättning. 

Som familjehem får du också en egen familjehemskonsulent som stöttar och handleder er familj. Familjehemskonsulenten besöker regelbundet familjehemmet och du kan alltid nå din konsulent eller en annan konsulent dygnets alla timmar.

Du får möjlighet till att delta på olika utbildningar som arrangeras av oss, du får bland annat gå grundutbildningen & Ett hem att växa & och därutöver blir du erbjuden två utbildningstillfällen varje termin.

Då du har en placerad genom oss har du tät och regelbunden kontakt med din familjehemskonsulent. Du får kontinuerligt stöd, vägledning och handledning av din familjehemskonsulent. De första fyra veckorna kommer vi till er för uppföljning varje vecka, därefter tunnas det ut till besök minst var tredje vecka men därutöver finns möjlighet till telefonkontakt eller tätare besök vid behov. Efter kontorstid har du, vid behov, alltid tillgång till vår familjehemskonsulent som har jourtjänstgöring.

Handledningen är till för att stötta och vägleda er i ert uppdrag som familjehem. Därför är vår handledning utformad utifrån ert behov med tanke på den placerade. Handledningen ska vara stärkande för er som familjehem men även ha beaktande på er familjs helhetssituation vid en placering. 

Därutöver ska handledningen även stötta er i era kontakter med den placerades nätverk samt med olika aktörer kring den placerade som skola, praktikplats, sjukvård eller liknande. Ni familjehem är det centrala hos oss och den placerade är vårt gemensamma fokus.

ÄR NI EN FAMILJ MED TID, ENGAGEMANG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA EMOT ETT BARN, EN UNGDOM ELLER EN VUXEN I ERT HEM, ANMÄL ERT INTRESSE VIA FORMULÄRET NEDAN:

ANNIKA EKSTRÖM

Familjehemskonsulent Ängelholm

0722 52 08 77

annika.ekstrom@smalandsgardar.nu

Maria Oscarsson

Familjehemskonsulent Borås

0702 79 01 04

maria.oscarsson@smalandsgardar.nu

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020