Ta del av senaste nyheter och aktuella händelser hos oss på Smålandsgårdar!

Aktuellt

November 2021

 

Familjehemsutbildningen – Ett Hem Att Växa i

Det är våra familjehemskonsulenter Sven Petersson, Linda Gillsjö, Linda Helmersson och Maria Oscarsson som utbildar våra familjer i Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem.
Utbildningen erbjuds både i Växjö och Borås.

Utbildningen heter ”Ett hem att växa i” och innehåller både teoretiska moment, filmvisning och diskussion i helgrupp eller smågrupp. Utbildningen är obligatorisk för de familjehem som
tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt för de som tar emot föräldrar och barn- placeringar. ”Ett hem att växa i” omfattas av 8 lektioner á 3 timmar.

Under oktober och november har vi genomfört grundutbildningen Ett hem att växa i. Linda Helmersson och Linda Gillsjö har blandat föreläsningar med rollspel, film och gruppövningar, diskussionsuppgifter och reflektionsövningar. Utbildningen är obligatorisk för alla familjehem som tar emot placerade barn och ungdomar men är även mycket lärorik för de som tar emot vuxenplaceringar. Till utbildningen var även familjehem från Stiftelsen Credo inbjudna.

Februari 2021

 

Certifiering och tillstånd

Smålandsgårdar är sedan 2015 certifierade och uppnådde vid den senaste stickprovskontrollen 104 poäng av 105 möjliga poäng och bedömdes väl uppnå RFF:s ställda krav för certifiering.

Smålandsgårdar fick december 2017 tillståndbevis från inspektionen för vård och omsorg, IVO utfärdat för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

 

Juni 2020

 

Vuxna i familjehem- ett vårdalternativ

För något år sedan upptäckte Riksförbundet för Förstärkt
Familjehemsvård (RFF) att vårdformen vuxna i familjehem var
relativ okänd ute i socialtjänsten, samtidigt som förfrågningar om
sådana placeringar ökade. Det ledde till att RFF 2015 startade
upp ett forskningsprojekt under ledning av Mikael Rask, docent i
vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Genom
enkätundersökningar kartlade Rask vad vuxna placerade och
familjehemsvärdar tyckte om vården.

Utifrån detta har RFF tagit fram ett material speciellt till
familjehem som tar emot vuxna, men som även kan tjäna som
information för placerade och socialtjänsten. Materialet är tänkt
att användas vid utbildningstillfällen och även vid
sammankomster med familjehemsvärdar. Även om materialet
primärt riktar sig till familjehem som tar emot vuxna, kan det
med fördel användas av familjehem som tar emot unga i övre
tonåren.

I slutet av september genomförde vi vår första utbildning med materialet Vuxna i familjehem. Mikael Rask var på plats och höll i delar av utbildningen tillsammans med Johan Pyrell och Sven Petersson.

Många av våra familjehem deltog i utbildningen på plats men det var även en hel del hem som tillfället i akt och deltog digitalt. Till utbildningen var även familjehem från Stiftelsen Credo inbjudna. Vi hoppas att kunna genomföra denna utbildning vid nytt tillfälle under 2022.

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020