Information till våra FAMILJEHEM

Genom att vara familjehem hos oss gör du stor skillnad för ett barn, ungdom eller vuxen. Att vara familjehem kan vara både utmanande och utvecklande då förutsättningarna nästan alltid är olika men ni är otroligt
VIKTIGA! Det är ni som skapar möjligheten till en positiv förändring för en annan människa.

Ni familjehem är det centrala i vår verksamhet där den placerade är vårt gemensamma fokus. Ni fungerar som goda förebilder i vardagslivet och står för engagemang, förtroende och tydlighet medan våra familjehemskonsulenter står för professionen genom handledning och stöd.

Ni familjehem har tillgång till er familjehemskonsulent för handledning och rådgivning. Ni har även tillgång till vår jourhavande familjehemskonsulent utanför arbetstid. Därutöver har ni möjlighet att rådfråga vem som helst i
Smålandsgårdars team.

Ni erbjuds även möjligheten till utbildning vid minst fyra tillfällen under året. Dessa familjehemsträffar ger ett ypperligt tillfälle till kontakt med andra familjehem och erfarenhetsutbyte.

Vi anordnar kontinuerligt grundutbildningen ”Ett hem att växa i” för våra familjehem som tar emot placerade barn och ungdomar. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen med syftet att ge alla familjehem en likvärdig grundutbildning som håller god kvalitet.

Kursledare för grundutbildningen är Linda Helmersson, Sven Petersson samt Maria Oscarsson.

ETT HEM ATT VÄXA I

Ett hem att växa i är en grundutbildning som vänder sig till alla familjehem oavsett typ av uppdrag, barnets behov och ålder samt familjehemmets relation till barnet. Utbildningen ger nödvändiga grundkunskaper som alla familjehem behöver.

Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, övningar, möjligheter till reflektioner, diskussioner och erfarenhetsutbyte samt konkreta råd och tips till familjehemmen. Beräknad tidsåtgång för grundutbildningen är 24 timmar.

Ett hem att växa i innehåller åtta olika teman:

 Familjehemsvården och barnen
 Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 Att stödja barns behov av närhet och anknytning
 Att hantera kriser, separationer och förluster
 Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
 Barns hälsa och skolgång
 Samspel och gränssättning
 Vardagen i familjehemmet

Syfte och mål med utbildningen är att ge familjehemmet:

 Allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget
 Kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete och villkor
 Kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas
 Möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen

Vi anordnar kontinuerligt utbildningar för våra familjehem. De tre utbildningar som vi prioriterar utöver grundutbildningen är Connect samt
STRATEGI barn samt tonår.

Kursledare för Connect är Maria Oscarsson & Linda Helmersson  som är certifierade gruppledare för familjehemsgrupper.

CONNECT

Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet är utvecklat av psykolog
Marlene Moretti. Den utbildning som riktar sig till familjehemsföräldrar bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling men också på forskning och kunskap om betydelsen av familjehemsbarns tidigare upplevelser och dess betydelse i mötet med
familjehemmet. Kursen har en omfattning på 27 timmar.

Speciellt fokus läggs på att förstå de traumatiska upplevelser barnen kan ha haft, dess betydelse, både i beteenden, synen på sig själva, synen på
andra och deras tro på förändring. Familjehemsföräldrarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt placerade barn, barnets beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som familjehemsförälder samt att finna nya möjligheter i rollen som familjehemsförälder.

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer:

 Allt beteende betyder något
 Anknytning är livslång
 Konflikt är en del av anknytningen
 Självständighet inkluderar samhörighet
 Empati – anknytningens hjärtslag
 Balans mellan egna och andras behov
 Förändring – att förstå den och vad den kräver
 Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten
 Två steg fram – ett steg tillbaka

Målet med utbildningen är att:

 Stärka familjehemsföräldern i sin roll
 Få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 Förstå hur tidigare erfarenheter, speciellt trauma, formar beteenden, speciellt när de uttrycker viktiga anknytningsbehov
 få strategier att använda sig av för att utveckla och stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och
skapa en god miljö för utveckling

Källa: www.humana.se

STRATEGI

STRATEGI är ett föräldrautbildningsprogram som riktar sig till familjer som har barn med ADHD. Programmet har utarbetats av pedagogkonsult
Agneta Hellström och finns i två programversioner, dels för föräldrar till barn 4-12 år, dels för föräldrar till tonåringar 13-17 år. Varje kurs har en
omfattning på 15 timmar.

STRATEGI syftar till att ge förståelse för vad ADHD innebär samt att tydliggöra verktyg och strategier som kan göra vardagen mer hanterbar.

Utbildningen består av fem lektioner om tre timmar. Vid varje lektion avhandlas ett tema enligt följande:

STRATEGI BARN:
1. Värt att veta om ADHD
2. ADHD i familjen
3. Så hjälper du ditt barn att fungera bättre i vardagen
4. Så kan du förebygga och hantera konflikter
5. Samhällets stöd

STRATEGI TONÅR
1. Värt att veta om ADHD
2. Att vara förälder till en tonåring med ADHD
3. Så hjälper du din tonåring att fungera bättre i vardagen
4. Så kan du förebygga och hantera konflikter
5. Samhällets stöd

Målet med programmet är att:

 Ge baskunskap om ADHD
 Stärka föräldrarollen och visa hur man kan underlätta vardagen för barn och familj
 Lära ut strategier för att uppmuntra positivt beteende
 Ge redskap att förebygga och hantera problembeteende
 Ge en orientering om samhällets stödinsatser

Våren 2024

9-10 februari Vuxenutbildning – Vuxna i familjehem, ett vårdalternativ

8 mars Familjehemskonferens

12-13 april Grundutbildning del 1 – Ett hem att växa i

26-27 april Grundutbildning del 2 – Ett hem att växa i

24 maj Familjehemskonferens

Hösten 2024

Inloggning Familjehem

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta för er familjehem som har placering. Inloggningsuppgifter får varje familjehem när de får sin placering. Vid frågor eller fel kontakta Christel på kontoret via telefon 0470-279 10 eller mejl info@smalandsgardar.nu.

Om du inte har fått dina inloggningsuppgifter så kontakta oss på kontoret omgående.

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020

Inloggning Familjehem