item1

Information till våra uppdragsgivare

Smålandsgårdar fick december 2017 tillståndbevis från inspektionen för vård och omsorg, IVO utfärdat för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

Smålandsgårdar tillhandahåller familjehemsvård, kontakt- och avlastningsfamiljer, akuta placeringar samt skyddsplaceringar. Våra målgrupper är barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna, par, förälder med barn. Smålandsgårdar har välutredda och grundutbildade familjehem i södra och västra Götaland. Familjehemmen finns både på landsbygden och i tätort. Många av våra familjehem har stor erfarenhet av tidigare placeringar, flera av dessa har även god kännedom om neuropsykiatri, missbruk och psykisk ohälsa.

Smålandsgårdars familjehem utreds i enligt med Socialstyrelsens riktlinjer. Utredningen finns dokumenterad och uppdateras årligen. Utdrag ur försäkringskassan, kronofogde-, social- och belastningsregister begärs ut på våra familjehem årligen och/eller inför varje ny placering.

Kort efter en förfrågan från en uppdragsgivare lämnar vi ett första besked på eventuella alternativa familjehem. Vid intresse av presenterade familjealternativ kontaktar Smålandsgårdar familjerna för presentation av klient. Därefter ges besked till uppdragsgivaren angående familjernas ståndpunkt. Vid fortsatt intresse bokas tid för möte mellan Smålandsgårdar, klient och uppdragsgivare. Detta för att kunna genomföra en så bra matchning mot lämpligt familjehem som möjligt och därefter bokas ett studiebesök i 1-2 familjehem.

Smålandsgårdar arbetar utifrån uppdragsgivarens vårdplan. Våra konsulenter samordnar relevanta kontakter utifrån klientens behov. Vi ser helst att första nätverksmötet sker efter fyra veckor och sedan kontinuerligt efter överenskommelse. Inför varje nätverksmöte skickar vi en uppföljningsrapport. Smålandsgårdar har jour för familjehemmen utanför kontorstid.

Smålandsgårdar är medlemmar och certifierade i RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) och följer dess etiska regler.

Smålandsgårdar har, förutom interna resurser, ett nära samarbete med olika psykoterapeuter, psykologer samt läkare. Vi kan tillhandahålla olika former av utredningar som kan behövas för att kunna möta våra klienters behov på bästa möjliga sätt.

Smålandsgårdar har ramavtal med ca 200 kommuner samt Kriminalvården.
 

Tillsyn

Tillsynsmyndighet är Länstyrelsen. Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom Infosoc AB.

 

Referenser

Lämnas vid önskemål.