calmness1437730metodik

Vår teori och metod

Smålandsgårdars verksamhet vilar på en kognitiv teori där vi arbetar med samspelet mellan känsla – tanke – handling. Klientarbetet sker utifrån KASAM (Känsla Av Sammanhang) och har det salutogena perspektivet som grund för klientens familjehemsplacering, vilket innebär att man tar sin utgångspunkt utifrån hälsofrämjande faktorer. KASAM-teorin bygger på begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet uttrycker ”jag vet”, hanterbarhet ”jag kan” samt meningsfullhet ”jag vill”.

Centralt i Smålandsgårdars verksamhet är den miljöterapi som skapas när en klient är delaktig i en familjs vardag. Familjen blir till en trygg bas för de klienter som bor hos dem. Familjemiljön är utformat för att vara JAG-stärkande och präglad av ett utvecklande av de resurser som varje klient besitter. Inom vår verksamhet finns en tydlighet i tanke, struktur och syfte, i relation till klienten, som tjänar till ett ökat välbefinnande och social interaktion med dennes omvärld.

Smålandsgårdar strävar efter en strukturerad vardag för klienten med någon form av sysselsättning och/eller skola. Vi uppmuntrar en aktiv fritid där familjerna tillsammans med klienten är aktiv inom olika områden som musik, idrott, konst/kreativt skapande och natur. Därutöver erbjuds klienten externa resurser utformat efter dennes individuella behov som exempelvis samtalsterapi. Alla insatser syftar till att förbereda individen till ett så självständigt liv som möjligt efter en familjehemsplacering.

Smålandsgårdar utgår från en fasindelning där syftet är att tydliggöra processen för såväl klient, familjehem, nätverk som uppdragsgivare. Modellen bygger på ett kognitivt arbetssätt där varje fas är ett specifikt moment i placeringen och dess syfte och huvudmål är att stödja klienten i relation till uppdraget. Modellen skall ses som en schematisk del av placeringen vilken utgår från ett vårduppdrag samt en genomförandeplan med tydliga mål och konkreta insatser för varje enskild klient.